Αγοράστε προϊόντα

Τι μπορεί να προκαλέσει διαρροή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών Ni-MH;

Λέγεται γενικά ότι οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH παρουσιάζουν σπανίως διαρροή, σε αντίθεση με τις αλκαλικές μπαταρίες. Ωστόσο, τόσο οι αλκαλικές όσο και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν ηλεκτρολύτη, και άρα μπορούν να παρουσιάσουν διαρροή όταν δεν χρησιμοποιούνται σωστά.
Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες λάθος χρήσεις που μπορεί να προκαλέσουν ξαφνική άνοδο της θερμοκρασίας της μπαταρίας δημιουργώντας αέρια, τα οποία δεν μπορούν να απορροφηθούν εντός του περιβλήματος της μπαταρίας:

There are certain wrongful uses which could cause a sudden rise in battery temperature that generates gas which cannot be absorbed within the battery case:
1. Βίαιη αποφόρτιση των μπαταριών όταν έχουν ήδη αποφορτιστεί υπερβολικά.
2. Αποφόρτιση πραγματικά υψηλής έντασης ρεύματος μπορεί να προκαλέσει υψηλή θερμοκρασία και τελικά διαρροή.
3. Αποφόρτιση με βραχυκύκλωμα: η μπαταρία θερμαίνεται υπερβολικά και τελικά αρχίζει να παρουσιάζει διαρροή.
4. Βαλβίδα ασφαλείας: για να αποφευχθεί η έκρηξη των μπαταριών, κάθε μπαταρία διαθέτει μια βαλβίδα ασφαλείας για τη διαφυγή των αερίων. Όταν διαφεύγει αυτό το αέριο, υπάρχει πιθανότητα διαρροής του ηλεκτρολύτη.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH batteries leakage cause
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας