Osta tooteid

Advanced Power Solutions isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates selgitame Teile, kuidas me Teie kohta kogutud informatsiooni (ehk "isikuandmeid", vt allpool) kasutame. Proovime Teie isikuandmete kasutamisse puutuvat selgitada piisavalt täpselt, et vajaliku teabe esimese pilguga kätte saaksite. Juhuks, kui soovite lisainfot, oleme lisanud täpsemate selgitustega lingid.

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade kehtib teenuste, seadmete, toodete, veebilehtede või rakenduste kohta, mis sellele viitavad või kust sellele lingitakse (edaspidi ühiselt meie "Teenused") ja kehtib ühtviisi sõltumata sellest, kas pääsete meie Teenustele ligi arvuti, mobiiltelefoni, tahvelarvuti, televiisori või muu seadme abil.

1. Mis on Isikuandmed?

Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate mõistes on "Isikuandmed" igasugused tuvastatud või tuvastatavat üksikisikut (näiteks Teid) puudutavad andmed. Näiteks võivad Teie Isikuandmed hõlmata Teie nime, aadressi, telefoninumbrit, fotosid, makseandmeid, konkreetse Teie ostetud Advanced Power Solutions toote/seadme identifitseerimisnumbrit, asukohaandmeid, veebiidentifikaatorit (nt küpsised ja Teie IP-aadress). Andmed, mille järgi üksi võttes Teid tuvastada ei saa, kuid mille me Teiega seome, kuuluvad samuti Isikuandmete hulka.

2. Milliseid Isikuandmeid Advanced Power Solutions Teie kohta kogub?

Isikuandmed, mille Te ise meile esitate
Mõned meie pakutavad teenused võimaldavad/nõuavad Teilt meile isikuandmete esitamist.

 • Kui Te meie veebisaitidel või rakendustel APS konto loote
  Kui Te mõnel APS veebisaidil või rakenduses APS konto loote, palume Teil meile esitada teatud Isikuandmed, näiteks Teie sugu, eesnimi, perekonnanimi, meiliaadress, sünniaeg ja elukohariik. Täpne nõutav teave võib sõltuda valitud teenusest.
   
 • Kui Te toote või seadme APS juures registreerite
  Kui Te mõne toote või seadme teatud funktsioonide võimaldamiseks või laiendatud garantii saamiseks või kampaanias osalemiseks meie juures registreerite. Teie toote või seadme registreerimiseks võime koguda Isikuandmeid nagu Teie nimi, aadress, telefoninumber, meiliaadress ja Teie APS toote või seadme info, näiteks selle seerianumber (või muu toote/seadme tähis) ja ostukuupäev.
   
 • Kui Te suhtlete APS
  Kui Te meiega või meie klienditeenindajatega meili, otsevestluse või telefoni teel või isiklikult suhtlete, võime koguda Teie Isikuandmeid nagu nimi, postiaadress, telefoninumber, meiliaadress ja kontakteelistused; samuti võime koguda infot Teie APS toodete või seadmete kohta, näiteks nende seerianumbrid ja ostukuupäevad. Samuti võime luua logisid/teateid, mis aitavad meil toote või rakenduse tööga seotud probleeme diagnoosida ja probleemide kohta infot koguda. Seda teavet kasutame Teile klienditeeninduse ja tootetoe pakkumiseks. Teie poolt palutud või Teie jaoks vajaliku toe või abi osutamise nimel võime juurde pääseda Teie "Minu APS" kontole. Samuti võime salvestada ja läbi vaadata Teie vestlusi meie klienditoe esindajatega (näiteks kui Te meiega telefoni teel ühendust võtate) väljaõppe eesmärgil ja kaebuste lahendamiseks ning samuti läbi vaatamaks infot, mille Te meile vabatahtlike kliendiküsitluste raames andnud olete. Me salvestame Teie vestlused meiega ja/või vaatame need läbi ainult juhul, kui asjaomased seadused meil seda teha lubavad ja me teavitame Teid salvestamisest hiljemalt vestluse alguses.
   
 • Teadetetahvlid ja foorumid
  Mõnel APS veebisaidil ja rakendusel on oma teadetetahvel, foorum, sõnumitahvel, jututoarakendus, blogi vm funktsionaalsus ("Kogukonnapostitused"), mille kaudu on võimalik postitada teavet, sõnumeid jm materjali. Selliste teenuste kaudu Isikuandmete avaldamisel soovitame Teil ettevaatlik olla, kuna nii avaldatud teave võib avalikuks teabeks muutuda ja meie veebisaitide külastajatele ja üldsusele kättesaadav olla.

  Kogukonnapostitustes osalemise puhul kogume me teatud isikuandmeid, sealhulgas Teie nime, kasutajanime, salasõna, meiliaadressi, sünniaja ja kontaktinfo (nt meiliaadressi, telefoninumbri) ja mõnel juhul ka tooteinfo, näiteks toote mudeli ja seerianumbri ja ka kogu muu info, mille otsustate kogukonnapostitustes teatavaks teha.
   
 • Kampaaniad, mängud, loosimised ja võistlused
  Kui osalete loteriides, võistlustes, veebipõhistes mängudes, loosimistes, võistlustes või veebipõhistes kampaaniates, nt tagasimaksekampaania, ("Tegevused"), võime Teie poolt antud Isikuandmeid, sealhulgas Teie eesnime, perekonnanime, aadressi, meiliaadressi, sünniaega ja elukohariiki puudutavat teavet kasutada Tegevuste läbiviimisel.

  Kui kampaania Isikuandmete töötlemist puudutavad tingimused erinevad käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate sätetest, kehtivad kampaania tingimused. Me soovitame Teil alati Tegevuste tingimustega hoolikalt tutvuda.
   
 • Abonemendid ja uudiskirjad
  Kui tellite meie turundusmaterjali või uudiskirja, kogume Teie Isikuandmeid, sealhulgas meiliaadress, eesnimi, perekonnanimi ja sugu. Me pakume Teile selliseid tellimusteenuseid ainult kooskõlas vastava seadusandlusega ja ainult siis, kui Te olete selleks selgesõnaliselt soovi avaldanud.
   
 • Kui Te Isikuandmeid mõnele APS veebisaidile või veebipõhisesse rakendusse üles laete
  Lisaks eelnevale võime koguda ka muid Isikuandmeid, mille Te sisu (nt videote või fotode) meie veebilehtedele või veebipõhistesse rakendustesse üles laadimise teel meile edastate. Sellistel juhtudel võime selle sisu meie veebilehtedel või veebipõhistes rakendustes avaldamiseks koguda järgnevaid Isikuandmeid: Teie nimi, meiliaadress, arvet puudutav teave kui tõendusmaterjal (näiteks teatud veebipõhiste kampaaniate puhul) ja kõik Isikuandmed Teie poolt üleslaetud sisus. Sellist sisu kogume ainult kooskõlas asjaomase seadusandlusega.

Andmed selle kohta, kuidas Te meie Teenuseid kasutate

Võime koguda teavet selle kohta, kuidas Te meie Teenuseid kasutate, Teie APS seadmes/tootes leiduva tarkvara kaudu või muul viisil või meie veebipõhiste rakenduste kaudu. Näiteks võime koguda:

 • Seadme- või tooteinfo - näiteks Teie riistvara mudel, seadme traadita võrgu liidese MAC-aadress ja seadme mobiiltelefoninumber juhul, kui võtate ühendust APS mobiilvõrguteabega, Teie mobiili operatsioonisüsteem, Teie kasutatava mobiilibrauser, ajavööndiseaded ja muud kordumatud tunnused, IP-aadress, operatsioonisüsteemi info ja Teenustele juurdepääsemiseks kasutatava seadme sätted.
   
 • Logiinfo - näiteks Teenuse kasutamise aeg ja kestus, Teenuste kaudu teostatud päringud ja kogu meie poolt Teie seadmesse (nagu arvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse) või meie rakendusse salvestatud küpsiste kogutud informatsioon.
   
 • Asukohainfo - näiteks Teie toote või seadme GPS-signaal või teave lähedalasuvate WiFi pääsupunktide ja mobiilsidevõrgu tugijaamade kohta, mis teatud Teenuste kasutamisel meile võidakse saata. Mõned meie asukohajälgimist kasutavad Teenused võivad vastava funktsionaalsuse võimaldamiseks Teie Isikuandmeid küsida. Kui soovite seda funktsionaalsust kasutada, küsitakse andmete kogumisel Teie nõusolekut Teie andmete sellel otstarbel kasutamiseks. Võite nõusolekust igal ajal taganeda. Seda saab teha seadme/toote sätete kaudu.
   
 • Hääleinfo - näiteks Teie häälest häälkäskluste kasutamisel tehtavad salvestused, mida oma serverites talletada võime.
   
 • Muu info - teave, mis puudutab seda, kuidas Te Teenuseid, näiteks veebipõhiseid rakendusi ja veebilehti kasutate ning kuidas Te meie poolt pakutavate Teenuste sisuga suhtlete.

Muudest allikatest saadud Isikuandmed
Isikuandmeid võime saada ka muudest allikatest (st teistelt firmadelt), täpsem teave järgneb:

 • Üldkasutatavatest allikatest pärinev teave
  Võime Teid puudutavaid Isikuandmeid saada ka üldkasutatavatest allikatest, juhul kui sellise teabe omandamine on asjaomaste seadustega kooskõlas. Nii saadud teavet võime kombineerida muu teabega, mida me Teilt või Teie kohta saame.
   
 • Kui Te logite oma kontosse sisse sotsiaalmeediakonto kaudu
  Kui valite sotsiaalvõrgustiku kaudu sisenemise, võime Teie andmeid saada ka vastavatelt võrgustikelt.

  APS Konto võimaldab konto luua ja sellesse logida Facebooki, Youtube'i (või muude sotsiaalvõrgustike) konto kaudu. Selle valiku tegemisel lubate Facebookil (või muul sotsiaalvõrgustikul) teatavaid Teie Facebooki kontol olevaid Isikuandmeid meiega jagada. Selliste Isikuandmete hulka kuuluvad Teie nimi, sugu, umbmäärane asukoht, link Teie Facebooki profiilile, Teie ajavöönd, sünniaeg, profiilipilt, "meeldimised" ja Teie "sõprade" nimekiri. Neid Isikuandmeid kogub Facebook kui vastutav töötleja ja meie kätte jõudes kehtib ka neile käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade.

  Me soovitame Teil tutvuda Facebooki sätetega, et teada saada, kuidas oma Isikuandmeid ja nende meiega jagamist Facebooki poolt oma Facebooki konto privaatsussätete kaudu reguleerida.

3. Millisel õiguslikul alusel põhineb Isikuandmete meiepoolne töötlemine?

Ilma kehtiva õigusliku aluseta ei ole meil lubatud Isikuandmeid töödelda. Niisiis töötleme Teie Isikuandmeid ainult juhul, kui:

 • oleme eelnevalt saanud Teie üheselt mõistetava nõusoleku;
   
 • töötlemine on vajalik selleks, et saaksime täita oma lepingust tulenevaid kohustusi Teie ees või Teie nõudmisel lepingu sõlmimise eelseid samme astuda;
   
 • töötlemine on vajalik meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;
   
 • töötlemine on vajalik Teie või teiste füüsiliste isikute eluliste huvide kaitseks; või
   
 • töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides, kui neid ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused. Näiteks on "õigustatud huvid" järgnevad:

  kulutõhusate teenuste kasutamise võimalus (näiteks võime otsustada teatud tarnijate poolt pakutavate platvormide kasutamise kasuks);
  meie IT-süsteemide, -arhitektuuri ja -võrkude turvamine; ja
  meie korporatiivsete ja sotsiaalse vastutuse alaste eesmärkide saavutamine.

4. Kuidas me Teie Isikuandmeid kasutame?

Kogutavaid Isikuandmeid võime kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • Meie veebilehtedel ja rakendustes konto loomine/sisse logimine – võimaldab Teil meie veebilehtedel ja/või rakendustes kasutajakonto luua ja võimaldada Teil sellistele veebilehtedele ja/või rakendustesse sisse logida
   
 • Toodete/seadmete registreerimine - Teie või Teie seadme või toote meie Teenuste jaoks registreerimine;
   
 • Teenuste osutamine - meie Teenuste või konkreetsete Teie poolt palutud funktsionaalsuste osutamine, sealhulgas võimaldamaks meil täita Teiega sõlmitud lepingutega võetud kohustusi (näiteks toodete või seadmete garantiid);
   
 • Küsitlused  – Teie arvamuse või kommentaaride palumine meie Teenuste kohta jm küsitluste läbiviimine;
   
 • Kohandatud ja suunatud sisu - kohandatud sisu ja Teie eelneval meie Teenuste kasutamisel põhinevate soovituste pakkumine. Võime isikuandmeid kasutada oma Teenuste, sisu, soovituste, reklaamide ja teadete täpsemaks suunamiseks (selle kohta leiate täpsemat infot meie küpsiste kasutamise korrast);
   
 • Turundustegevus - Teile posti, meili, telefoni ja/või tekstisõnumi (SMSi) teel uudiskirjade ja teiste teadete saatmine, juhul kui olete selleks nõusoleku andnud või meil on selleks vastava seaduse kohaselt muul põhjusel õigus.
   
 • Profiilianalüüs – Teie huvide prognoosimine ja vastavalt Teile otseturunduse suunamine;
   
 • Reklaamimine - reklaami tegemine, näiteks kohandatud reklaamide ja sponsitud sisu näitamine ja Teile turundusteadete saatmine;
   
 • Analüüs - meie turu, klientide, toodete, seadmete ja teiste Teenuste hindamise ja analüüsi jaoks (sealhulgas meie toodete ja teenuste kohta Teie arvamuse pärimine ja kliendiküsitluste läbi viimine);
   
 • Statistika – meie Teenuste kasutamise kohta anonüümse koondstatistika loomine. Selliseid anonüümseid andmeid võime jagada kolmandate osapooltega;
   
 • Teenuste täiustamine – uute APS toodete ja Teenuste, soovituste, reklaamide ja muude teadete välja arendamine ja olemasolevate täiustamine ning Teie eelistuste parem mõistmine;
   
 • Klienditugi - Teie seadmele või tootele klienditoe pakkumine või muudele päringutele vastamine(ka kaebuste lahendamine);
   
 • Ärilised eesmärgid - äritegevuse jälgimine ja firmasisene arvepidamine;
   
 • Teie kommentaaride avaldamine – kui Te olete meie veebilehtedele või rakendustesse üles laadinud toote või seadme kohta käiva arvustuse, kommentaari või sisu või kui olete vastanud vabatahtlikule küsitlusele, võime Teie kommentaare linkida, avaldada või avalikustada, sealhulgas meie reklaamides;
   
 • Turbekaalutlused – meie klientide kaitsmine (näiteks spämmi ennetamine ja meie Teenuste kasutajate kaitsmine pettuskatsete eest); meie Teenuste turvalisuse tagamine (näiteks meie süsteeme või võrgustikke ohustavate rünnakute ennetamine või peatamine); või APS õiguste või omanduse kaitsmine, sealhulgas meie Teenuste kasutamist reguleerivate tingimuste või lepingute jõustamine;
   
 • Õiguslikud kohustused - meie Euroopa Liidu või selle liikmesriikide seadusandlusest tulenevate õiguslike kohustuste täitmine;
   
 • Võistlused ja kampaaniad - Tegevuste läbiviimine ja Teie osalemise seadustega kooskõlas salvestamine ning Teie isikuandmete meie partneritele ja vastavate Tegevuste sponsoritele edastamine;
   
 • Töötajate väljaõpetamine - töötajate koolitamine ja kvaliteetse teeninduse tagamine, sealhulgas meie klienditoe esindajate puhul;
   
 • Uuendused - Teiega suhtlemine, sealhulgas Teie konto, profiilide või meiega tehtud tehingute osas, Teile Teie toodete, seadmete, rakenduste või muude Teenuste kohta olulise teabe saatmine ning Teie teavitamine olulistest muudatustest meie isikuandmete puutumatust käsitlevas teates;
   
 • Isikuandmete kombineerimine - Teilt kogutavate isikuandmete kombineerimine, näiteks võimaldamaks meil paremaid tugiteenuseid ja täpsemalt kohandatud sisu pakkuda;
   
 • Korporatiivsed tehingud - läbi viimaks meie firmat puudutavaid korporatiivseid tehinguid, sealhulgas APS äri, varade või aktsiate täielik või osaline reorganiseerimine, ühinemine, siire, ühisettevõtmine, omistamine või muu korraldus, sealhulgas seoses pankroti või muu sarnase menetlusega.

5. Kellele ja kus me Teie Isikuandmeid avaldame?

Me ei avalda Teie Isikuandmeid ilma Teie loata kolmandatele osapooltele nende sõltumatutel turunduse või äriga seotud eesmärkidel. Võime Teie Isikuandmeid aga avaldada järgmistele üksustele:

Kolmandad osapooled, kes Isikuandmeid saada võivad

 • Advanced Power Solutions sidusettevõtjad
  Meil võib vajalikuks osutuda Teie Isikuandmeid Teile vajalike Teenuste või muude Teie poolt palutavate teenuste ja/või abi osutamiseks teistele Advanced Power Solutions sidusettevõtjatele edastada. Kõik Advanced Power Solutions sidusettevõtjad peavad järgima käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates sätestatud andmekaitsemeetmeid.
   
 • Valitud partnerid
  Võime jagada Teie Isikuandmeid hoolikalt valitud äripartneritega, sealhulgas traadita sideteenuste pakkujatega. Need partnerid võivad Teie Isikuandmeid kasutada selleks, et pakkuda Teile Teie palutavaid APS Teenuseid (näiteks videomaterjal), teha oletusi Teie huvide kohta ja Teile saata turundusmaterjali, reklaami ja muid materjale.
   
 • Teenusepakkujad
  Kolmandast osapoolest teenusepakkujad aitavad meil teatud tegevusi ja teenuseid meie nimel hallata, näiteks Teie ostude täitmine ja toodete kohaletoimetamine, Teenuste haldamine, krediitkaardimaksete töötlemine, tigu- ja e-posti saatmine, tekstisõnumite (SMSide) saatmine, reklaami saatmine, meie Teenuste kasutamise analüüsimine, meie turunduskampaaniate tõhususe jälgimine, kasutajate oma sotsiaalvõrgustikku ühendamise lubamine, pettusevastaste teenuste ja klienditoe osutamine. Võime Teie Isikuandmeid selliste kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega jagada ainult ja üksnes neil meie nimel teenuste läbiviimise eesmärgil ja nad tegutsevad ainult vastavalt meie juhistele. Siin on näited kolmandatest osapooltest teenuseosutajatest, kelle teenuseid kasutame:

  Meiliteenuse pakkujad - pilveteenused, näiteks Oracle'i Eloqua, mida kasutame Teile vastavalt Teie turunduseelistustele meilide saatmiseks;
  Analüütika ala teenusepakkujad - analüütika teenusepakkujad abistavad meid meie toodete/seadmete ja muude Teenuste kasutamise analüüsiga, et aidata meil oma Teenuseid täiustada. Meie praegune analüütika teenusepakkuja on Google Analytics. Lisateavet leiate meie küpsiste kasutamise korrast.
   
 • Sotsiaalvõrgustikud
  Võime Teie Isikuandmeid, näiteks meiliaadressi jagada sotsiaalvõrgustikega, et saaksime meie Teenuste reklaame Teie sotsiaalvõrgustikulehtedel näidata. Jagame Teie Isikuandmeid sotsiaalvõrgustikega ainult kooskõlas Teie turunduseelistuste ja asjakohase seadusandlusega.
   
 • Andmete jagamine kolmandate osapooltega seadusega ettenähtud korras või meie Teenuste kaitsmiseks
  Avaldame Teie Isikuandmed, kui seda nõuab kehtiv seadusandlus või seaduspäraste õiguslike protsesside käigus, sealhulgas juhul, kui seda nõuavad õiguskaitseasutused või muud valitsusasutused; oma kasutajate kaitsmiseks (näiteks spämmi ennetamine ja meie Teenuste kasutajate pettuskatsete eest kaitsmine); meie Teenuste turvalisuse tagamine (näiteks meie süsteeme või võrgustikke ohustavate rünnakute ennetamine või peatamine); või Advanced Power Solutions õiguste või omandi kaitsmine, sealhulgas meie Teenuste kasutamist reguleerivate tingimuste või lepingute jõustamine.
   
 • Anonüümne statistika
  Me valmistame ja arendame anonüümseid, üldiseid või koondandmeid ja -statistikat mitmel eesmärgil (nagu märgitud käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates). Kuivõrd need andmed on anonüümsed (st Teid ei ole võimalik nende järgi identifitseerida), ei loe me neid Isikuandmeteks. Seega võime neid jagada kõikvõimalike kolmandate osapooltega (näiteks meie sidusettevõtjad, koostööpartnerid, reklaamijad ja muud).
   
 • Andmete jagamine muude osapooltega Teie nõusoleku või Teie juhiste alusel
  Me jagame Teie Isikuandmeid kolmandate isikutega juhul, kui Te jagamisega nõustute või seda taotlete.

  Mõni APS Teenus pakub Teile võimalust teatud Isikuandmeid, näiteks sõnumeid, fotosid, videoid ja muud sisu üles laadida ja jagada. Igasugustele Isikuandmetele, mille Te üles laete ja mida avalikult juurdepääsetava profiili kaudu jagate, võivad kolmandad isikud juurde pääseda ja neid vaadata. Seetõttu soovitame Teil alati selliseid APS teenuseid kaalutletult kasutada.

Andmete rahvusvaheline ülekandmine

Võime meie poolt kogutavaid Isikuandmeid säilitada ja töödelda kas Teie piirkonnas või need üle kanda või salvestada või neid töödelda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ("EMP"), sealhulgas, kuid mitte üksnes Kanadas, Jaapanis või muudes riikides, mis Euroopa Komisjoni hinnangul ei paku piisavalt kõrget andmekaitse taset ja kus Panasonicul või selle sidusettevõtetel, tütarettevõtjatel või teenusepakkujal rajatised on.

Teie Isikuandmete ülekandmise korral väljaspoole EMPd teeme kindlaks, et paigas on asjakohased ülekandelepingud ja mehhanismid (nagu ELi näidislepingu sätted) kindlustamaks, et meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad Teie Isikuandmeid piisavalt turvavad. Selle kohta saate lisainfot, saates päringu käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate Kontakti/Lisainfo sektsioonis toodud kontaktandmetele. Teie palve alusel saadame Teile väljavõtte kehtivatest kaitsemeetmetest.

6. Kuidas me Teie Isikuandmeid kaitseme?

 • Üldine
  Advanced Power Solutions on meie Teenuste kasutamisel kogutavate Isikuandmete kaitsmiseks sätestanud asjakohased füüsilised ja tehnilised meetmed. Nende meetmete valikul võetakse arvesse:

  tehnoloogia hetketaset;
  rakenduskulusid;
  andmete laadi; ja
  töötlemisega kaasnevat riski.

  Nende otstarve on kaitsta juhusliku või ebaseadusliku hävimise või muutmise, juhusliku kadumise või loata avaldamise või juurdepääsu ning teiste ebaseaduslike töötlemisviiside eest.

  Palume Teil aga arvesse võtta, et kuigi me rakendame Teie Isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid meetmeid, ei ole ükski veebileht, toode, seade, veebipõhine rakendus ega andmete ülekanne, arvutisüsteem või traadita ühendus täiesti turvaline ja seetõttu ei saa me Teie Isikuandmete turvalisust garanteerida.
   
 • Krüpteerimine
  Talletame kõiki Teie poolt meile antud Isikuandmeid meie turvalistes serverites. Kui   oleme Teile andnud (või Te olete ise valinud) salasõna, mis võimaldab juurdepääsu teatud Teenustele, vastutate Teie selle salasõna konfidentsiaalsena hoidmise eest. Me palume Teil oma salasõna mitte kellelegi avaldada.
   
 • Muud turvameetmed
  Infoturve, sealhulgas isikuandmete kaitse on koondatud ülemaailmse Advanced Power Solutions programmi "Infoturbe haldus" (ISM) alla. Infoturbe alased eesmärgid, standardid ja rakendusmeetmed on organiseeritud ülemaailmselt kehtiva poliitika, standardite ja suuniste põhiselt. Kõik kesk-Euroopa IT-süsteemid läbivad välise hindamise ja järgivad ISO 27001 sertifikaadile vastavaid infoturbe halduse reegleid. Programmile ja kõigile selle osadele kehtib kõigi andmete (sealhulgas Teie Isikuandmete) konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja saadavuse kindlustamiseks terve andmete elutsükli vältel nende kogumisest kuni hävitamiseni iga-aastane PDCA (planeeri-teosta-kontrolli-korrigeeri) tsükkel.
   
 • Sotsiaalmeedia ja foorumite kasutamine
  Mõned Teenused hõlmavad sotsiaalvõrgustiku, jututoa või foorumi funktsionaalsust. Selliseid funktsionaalsusi kasutades hoolitsege, et Te ei sisestaks neisse Isikuandmeid, mida Te ei soovi, et teised kasutajad näeks, koguks või kasutaks.

7. Millised on Teie õigused ja kuidas Te neid kasutada saate?

 • Millised on Teie õigused?
  Advanced Power Solutions kogub, talletab ja töötleb Teie Isikuandmeid kooskõlas Teie asjakohastes andmekaitseseadustes sätestatud õigustega.

  GDPR annab Teile muu hulgas õiguse näha oma Isikuandmeid, õigust ebaõigete Isikuandmete parandamist või uuendamist paluda ning õiguse Teie Isikuandmete töötlemisele vastavalt asjakohasele seadusandlusele vastuväide esitada.

  Teil on ka õigus taotleda oma Isikuandmete kustutamist ning juhul, kui olete oma Isikuandmete töötlemiseks loa andnud, on Teil õigus see igal ajal tagasi võtta (kuigi loa tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust). Lisaks on Teil mõningatel juhtudel õigus andmete ülekandmisele. See tähendab õigust taotleda Teie poolt meile antud Isikuandmete Teile tagastamist struktureeritud, sageli kasutatavas ja masinloetavas formaadis ning taotleda selliste Isikuandmete edastamist kolmandale isikule ilma meiepoolsete takistusteta ning Teile kehtivate konfidentsiaalsusnõuete alusel.
   
 • Teie õiguste kasutamine
  Kui Te soovite mõnda ülalpool toodud õigust kasutada, võtke meiega ühendust käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate Kontakti/Lisainfo jaotises esitatud kontaktandmetel.
   
 • Kaebused
  Kui Te ei ole rahul Teie Isikuandmete töötlemisega meie poolt, võite lisaks ülaltoodud õiguste kasutamisele meiega ühendust võtta käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate Kontakti/Lisainfo jaotises esitatud kontaktandmetel või pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole.

8. Andmete säilitamine – Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame

Me säilitame Teie Isikuandmeid piisavalt kaua, et täita käesolevas isikuandmete kasutamist käsitlevas teates kirjeldatud Isikuandmete kogumise eesmärke, välja arvatud juhul, kui seadusega nähakse ette pikem säilitusaeg. Kui Teie Isikuandmeid enam selleks otstarbeks, milleks need koguti, vaja ei lähe või kui asjaomane seadusandlus seda nõuab, kustutatakse need ja/või tagastatakse Teile vastavalt seadustele.

9. Kolmandate osapoolte lingid ja tooted meie Teenustes

Meie veebilehed, rakendused ja tooted võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, mida ei halda APS, ja meie veebilehed või Teie tooted ja seadmed võivad sisaldada kolmandatelt isikutelt alla laaditavaid rakendusi. Neid lingitud veebilehti ja rakendusi ei halda APS ja seetõttu ei vastuta me lingitud veebilehtede ja veebipõhiste rakenduste andmekaitsemeetmete eest. Kui otsustate kasutada kolmandate isikute veebilehti või rakendusi, siis kehtib kolmanda isiku veebilehe või rakenduse poolt teostatava isikuandmete kogumise puhul vastava kolmanda isiku isikuandmete kasutamise kord. Me soovitame tungivalt igasuguste kolmandate osapoolte, kellele Te Isikuandmeid saadate, isikuandmete kaitsmise korraga tutvuda.

10. Küpsised

 • Mis on küpsised?
  Nii APS kui ka teatud kolmandad osapooled, kes meie Teenuste kaudu sisu, reklaami või muid funktsioone pakuvad, võivad meie Teenuste teatud osade küpsiseid ja muud tehnoloogiat kasutada. Küpsised on väikesed infotalletuskoodijupid, mida küpsise Teie kõvakettale paigutanud domeeni veebiserver lugeda saab. Me võime küpsiseid kasutada Teie eelistuste ja sätete salvestamiseks, sisse logimise hõlbustamiseks, sihitud reklaami näitamiseks ja veebilehe toimimise analüüsimiseks.

  Pange tähele, et Teil on võimalik oma brauserit nii seadistada, et see annab Teile küpsiste vastuvõtmisest märku. Kui Te ei soovi küpsiseid saada, võite küpsised üldse keelata, kui aktiveerite oma brauseri vastavad sätted. Pange tähele, et kui Te otsustate kõik küpsised keelata, ei pruugi mõned Teenuste funktsionaalsused Teile kättesaadavad olla või õigesti töötada. Samuti on võimalik ka juba vastuvõetud küpsised kustutada.
   
 • Lisateave küpsiste kohta
  Lisainfot selle kohta, mis küpsised on, kuidas APS ja kolmandad osapooled neid kasutavad ja infot nende blokeerimise kohta leiate meie küpsiste kasutamise korrast.

11. Teie valikud (nt turundusmeilide saamise kohta)

Meie ja teised Advanced Power Solutions sidusettevõtjad võime Teie Isikuandmeid (näiteks kontaktandmeid (st eesnime, perekonnanime, sugu, aadressi, meiliaadressi, telefoninumbrit)) kasutada, et Teile posti, meili, telefoni ja/või tekstisõnumi teel APS toodete, seadmete ja teiste Teenuste kohta turundusmaterjali saata, kooskõlas Teie meili- ja kontaktsätetega või teisiti väljendatud eelistustega.

APS toodete või seadmete ostmisel, meie klienditeenindajatega suhtlemisel, mõne meie Teenuse jaoks konto või profiili loomisel või mõne meie Teenuse tellimisel võime Teile anda võimaluse selliseid turundusmaterjale tellida (või kui asjakohane seadusandlus seda võimaldab, siis automaatsest tellimisest loobuda).

Me ei jaga Isikuandmeid kolmandate osapooltega kolmandate osapoolte turunduseesmärkide huvides.

Me võime Teie Isikuandmeid kasutada ka turundusmaterjalide kohandamiseks ja sihtimiseks, et võimalikkuse piires kindlustada, et saate meilt Teie jaoks asjakohaseid turundusmaterjale.

APS poolt saadetavast turundusmaterjalist loobumiseks palume Teil oma meili- ja kontakteerumiseelistusi uuendada või ükskõik millises meie poolt saadetud turundusmeilis "Tühista tellimus" linki vajutada.

12.  Laste Isikuandmed

 • Keda loetakse lapseks?
  Advanced Power Solutions loeb lapseks kõiki alla 16 aasta vanuseid või asjakohastes andmekaitseseadustes sätestatud vanusest nooremaid isikuid.
   
 • Kas me kogume lastelt Isikuandmeid?
  Me ei kogu teadvalt ega ürita koguda laste või lastesse puutuvaid Isikuandmeid ilma nende vanema või eestkostja loata. Kui me lastelt Isikuandmeid kogume, teeme kõik mõistlikud pingutused veendumaks, et lapse vanem või eestkostja on selleks loa andnud.
   
 • Mida me teeme, kui lapsed meile Isikuandmeid esitavad?
  Kui me teadlikuks saame, et meile esitatud Isikuandmed puudutavad last ja saatmisel puudus vanema või eestkostja luba, teeme mõistlikud pingutused, et:

  sellised Isikuandmed võimalikult kiiresti kustutada; või
  kui kustutamine ei ole võimalik, kindlustame, et neid Isikuandmeid ei kasutata ühelgi eesmärgil ega avaldata ühelegi kolmandale isikule.
   
 • Vanema või eestkostja küsimused
  Kui olete lapsevanem või lapse eestkostja ja Teil tekib küsimusi selle kohta, kuidas APS Teie lapse isikuandmeid töötleb, võtke palun meiega "Kontakti/Lisainfo" jaotises toodud kontaktandmetel ühendust.

13.  Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate muutmine

Advanced Power Solutions võib käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet muuta. "Viimase ajakohastamise kuupäev" käesoleva lehekülje lõpus näitab, millal teadet viimati uuendati. Muudatused hakkavad kehtima uuendatud isikuandmete puutumatust käsitleva teate postitamise hetkel.

Me teavitame Teid, kui muudatused on olulised ning juhul, kui asjaomased seadused seda nõuavad, küsime ka Teie nõusolekut. Me saadame vastava teate välja meili teel või muudatuste kohase teate postitamise teel Advanced Power Solutions veebilehele või asjaomaste Teenuste kaudu.

14. Kontakt / Lisainfo

Kui Teil on Teie Isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise suhtes küsimusi või kui Te soovite käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate mõnda asjakohast aspekti parandada, blokeerida, õiendada, vastu väita, juurde pääseda, või oma nõusoleku tagasi võtta või oma isikuandmeid kustutada, võtke palun meiega ühendust:

Viimase ajakohastamise kuupäev: 30. septembris 2021