Deklaracja ochrony danych

Polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące ochrony danych wymagają od nas, abyśmy poinformowali Państwa o stosowanych przez nas praktykach w zakresie ochrony danych oraz w zakresie stosowania plików cookies na niniejszej stronie internetowej firmy Panasonic (określanej jako „Strona Internetowa”): Niniejsza Deklaracja ochrony danych opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony zbieranych przez nas za pośrednictwem Strony Internetowej danych, zawierających Państwa dane osobowe albo inne informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację użytkownika („Dane osobowe”). Wszelkie dane osobowe przekazywane nam za Państwa zgodą lub zbierane w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony Internetowej są przedmiotem niniejszej Deklaracji oraz naszej Polityki Cookies. Korzystając ze Strony Internetowej, akceptujecie Państwo warunki niniejszej Deklaracji. Strona Internetowa jest prowadzona przez Panasonic Energy Europe, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia (w treści deklaracji: „Panasonic”, „my”, „nasz” lub „nas”), a firma Panasonic jest administratorem przedmiotowych Danych osobowych.

Chronimy dane osobowe

W celu ochrony Danych osobowych nam powierzanych, używamy koniecznych środków organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, takich jak kontrola dostępu, przekazywania, wprowadzania, dostępności oraz separacja danych. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet oraz żaden system przechowywania danych nie zapewnia 100% bezpieczeństwa danych. Jeśli macie Państwo powód, aby sądzić, że połączenie z nami nie jest bezpieczne (na przykład, jeśli czujecie, że bezpieczeństwo któregoś konta zostało zagrożone), prosimy, abyście Państwo niezwłocznie powiadomili nas o tym, kontaktując się z nami (Kontakt z nami, poniżej).

Przechowywanie zebranych danych

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przedstawionego w niniejszej Deklaracji lub w innym skierowanym przez nas do Państwa komunikacie, chyba że dłuższy okres przechowywania danych jest wymagany przez prawo, ale w żadnym przypadku przez okres nie dłuższy niż okres przechowywania danych dozwolony przez prawo. Po upływie okresu przechowywania danych, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte oraz/lub zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z postanowieniami Polityki Cookies.

Korzystanie ze Strony Internetowej przez nieletnich

Strona internetowa nie jest skierowana i nie powinna być odwiedzana przez osoby fizyczne w wieku do 18 (osiemnastu) lat. Prosimy, aby osoby, które nie ukończyły osiemnastu (18) lat nie podawały swoich Danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać wyraźną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych przed odwiedzeniem strony lub przekazaniem nam jakichkolwiek Danych osobowych.

Gromadzenie Danych osobowych

Oprócz automatycznego gromadzenia Danych osobowych na podstawie naszej Polityki Cookies, gromadzimy również Dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

 • W celu przetwarzania Państwa zapytań oraz realizacji Państwa próśb, żądań i wniosków, Panasonic zbiera dane osobowe podawane przy użyciu formularzy kontaktowych umieszczonych na Stronie Internetowej, w tym Państwa imię i nazwisko, adres oraz inne Dane osobowe, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem formularza. Użytkownicy mogą w każdym czasie żądać usunięcia swoich danych osobowych.
 • Panasonic zbiera również Państwa adresy e-mail oraz kody pocztowe, jeśli w sposób wyraźny zgłoszą Państwo chęć otrzymywania od nas informacji promocyjnych oraz newslettera, oraz jeśli wyrażą Państwo zgodę (zgodnie z zasadą tzw. „podwójnej zgody”), na otrzymywanie naszych informacji promocyjnych oraz newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszych informacji promocyjnych oraz newslettera. Panasonic oferuje dogodne możliwości złożenia rezygnacji, przykładowo możecie Państwo postępować zgodnie z instrukcją „rezygnacji” zawartej w naszych informacjach promocyjnych oraz newsletterze.
 • Panasonic zbiera Dane osobowe podawane przy okazji uczestnictwa w kanałach komunikacyjnych przeznaczonych dla użytkowników strony (np. czat, forum lub tablica ogłoszeń). W takim przypadku Panasonic gromadzi następujące Dane osobowe:
  • Informacje podawane przy rejestracji, które umożliwiają udział w kanałach komunikacyjnych przeznaczonych dla użytkowników strony, obejmujące imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz dane kontaktowe;
  • Inne informacje, które zdecydują się Państwo dobrowolnie udostępnić, aby umożliwić publikacje materiałów i wpisów w kanałach komunikacyjnych przeznaczonych dla użytkowników strony.
 • Panasonic zbiera Dane osobowe podawane przy okazji uczestnictwa w grach online, konkursach, loteriach, turniejach i innych podobnych promocjach („Dodatkowe Działania”), oferowanych na Stronie Internetowej (dla niektórych z Dodatkowych Działań wymagana będzie odrębna zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych). W takim przypadku Panasonic gromadzi następujące Dane osobowe:
  • Informacje podawane przy rejestracji, które umożliwiają udział w grach online, loteriach, konkursach lub innych podobnych promocjach, które obejmą imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz dane kontaktowe.
 • Państwa Dane osobowe podawane w celu udziału w grach online, loteriach, konkursach lub innych podobnych promocjach mogą zostać przez nas przekazane do następujących Odbiorców:
  • Podmiotów zewnętrznych (osób trzecich) sponsorujących loterię, konkurs, turniej lub inną podobną promocję, których tożsamość jest podana do wiadomości użytkowników podczas każdego losowania, konkursu, turnieju lub podobnej promocji.
 • Panasonic może gromadzić również Dane osobowe podawane przez Państwa przy okazji przekazywania („uploadowania”) przez Państwa plików (na przykład plików wideo lub zdjęć) na Stronę Internetową. W takim przypadku, następujące Dane osobowe będą gromadzone przez Panasonic w celu opublikowania tych treści na stronie internetowej:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Treść przekazana przez Państwa.

Cele, dla których gromadzimy dane osobowe

Dane osobowe, których gromadzenie wymaga uzyskania przez nas Państwa wyraźnej zgody, będą zbierane w następujących celach:

 • W celu przekazywania Państwu ważnych informacji dotyczących Strony Internetowej, zmian w warunkach korzystania oraz w naszych politykach, jak również w celu przekazania Państwu innych informacji o charakterze administracyjnym;
 • W celu administrowania Dodatkowymi Działaniami, które mogą podlegać odrębnym regulacjom, zawierającym dodatkowe postanowienia w zakresie wykorzystywania i przekazywania Państwa danych osobowych; w tym wypadku zalecamy uważnie przeczytać te regulacje;
 • Dla naszych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, rozwój nowych produktów i usług, prowadzących do poprawienia działania naszej Strony Internetowej, polepszenia jakości naszych usług, identyfikacji trendów użytkowania Strony Internetowej oraz do określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych;
 • Dla celów (a) zgodnych z obowiązującym prawem; (b) wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez sądy w związku z postępowaniami sądowymi; (c) udzielania odpowiedzi na zapytania władz publicznych i rządowych; (d) wyegzekwowania naszych Warunków Użytkowania; (e) ochrony naszej działalności lub ochrony działalności któregoś z naszych partnerów („Partnerzy”) (f) ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia, i/lub ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia naszych partnerów, użytkowników lub osób trzecich; (g) realizacji przysługujących nam prawnie środków oraz w celu ograniczenia szkody, którą możemy ponieść.

Jeśli cel gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych, na który wyrazili Państwo zgodę został spełniony lub nie będzie kontynuowany, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.

Wrażliwe Dane osobowe

Prosimy, aby nie dostarczać nam jakichkolwiek wrażliwych Danych osobowych (na przykład numer PESEL dane dotyczące otrzymywania świadczeń socjalnych, informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub innych, jak również dane o stanie zdrowia, karalności lub przynależności do związku zawodowego) przez umieszczanie takich danych na Stronie Internetowej lub za jej pośrednictwem albo w jakikolwiek inny sposób. Panasonic gromadzi i przetwarza wrażliwe Dane osobowe w odniesieniu do Państwa rachunków bankowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów rozliczeniowych i tylko wówczas, gdy zostały podane dobrowolnie przez użytkownika.

Kategoria Usługodawców

 • Podmioty przetwarzające dla nas Dane osobowe, które działają w naszym imieniu, określane są dalej w niniejszej Deklaracji jako Usługodawcy. Usługodawcy będą przetwarzać Dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie indywidualnych umów o przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Usługodawcy świadczą na naszą rzecz usługi takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, rozwój infrastruktury, a także usługi informatyczne, usługi obsługi klienta, dostarczania poczty e-mail, usługi audytorskie, jak również inne podobne usługi. W przypadku, kiedy siedziba Usługodawcy znajduje się w państwie nie należącym do UE/EOG, a prawo tego państwa nie zapewnia ochrony danych osobowych na poziomie państw UE/EOG, gwarantujemy, że Usługodawca będzie przestrzegać poziomu ochrony danych wymaganego w państwach UE/EOG poprzez uzgodnienie z nim specjalnych klauzul modelowych, przewidzianych jako obowiązujący wzór przez Komisję Europejską („Warunki modelowe UE”).
 • Zwracamy uwagę, że Państwa Dane osobowe mogą również zostać przez samych Państwa ujawnione na naszym forum, czacie, stronie profilu, blogach i przy okazji korzystania z innych świadczonych przez nas usług, dzięki którym możecie Państwo m.in. publikować informacje i materiały. Zwracamy uwagę, że wszelkie informacje opublikowane lub ujawnione przez Państwa przy korzystaniu przez z wyżej wskazanych usług staną się publicznie dostępne i będą dostępne zarówno dla odwiedzających stronę internetową jak i dla ogółu społeczeństwa. Dlatego prosimy o zachowanie dużej ostrożności przy podejmowaniu decyzji dotyczącej ujawnienia Danych osobowych, jak również jakichkolwiek innych informacji, na Stronie Internetowej.

Linki do stron internetowych należących do osób trzecich

Niniejsza Deklaracja nie dotyczy polityk prywatności, polityk ochrony danych i informacji oraz innych praktyk osób trzecich, za które Panasonic nie może odpowiadać. Dotyczy to również stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, do której nasza strona internetowa zawiera łącza internetowe („linki”). Zamieszczenie linku na naszej stronie internetowej do innej strony internetowej w żadnym wypadku nie oznacza rekomendowania tej strony przez nas lub przez naszego partnera.

Zmiany niniejszej Deklaracji

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Deklaracji. Prosimy Państwa o regularny wgląd w treść niniejszej Deklaracji w celu weryfikacji zmian. Przed każdą istotną zmianą niniejszej Deklaracji będziemy Państwa informować o tej zmianie i jeśli będzie to konieczne poprosimy Państwa o udzielenie wyraźnej zgody na kontynuację przetwarzania Państwa danych osobowych. Ostatnia zmiana do niniejszej Deklaracji została wprowadzona w październiku 2014 r.

Kontakt z nami

W przypadku przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych, mają Państwo prawo do dostępu i korygowania swoich danych. W przypadku przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych do celów bezpośredniego marketingu, mają Państwo prawo do bezpłatnego zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego przetwarzania Państwa Danych osobowych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania Państwa Danych osobowych lub jeśli chcą Państwo poprawić dane, zablokować ich danych, sprostować, zgłosić sprzeciw lub uzyskać dostęp do swoich danych, jak również jeśli chcą Państwo cofnąć zgodę na niniejszą Deklarację albo usunąć Państwa Dane osobowe, prosimy o kontakt:

 • Panasonic Energy Europe Ltd.
 • Brusselsesteenweg 502
 • 1731 Zellik Belgium
 • Registered No. 0414.688.361